WP_20171005_008
IMG_4936
IMG_5657

Przedszkole Specjalne 188
ul. Kielecka 20
02-550 Warszawa
telefon: 22 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl

Aktualności

Rodzice dzieci z grupy I i II

W związku z niską frekwencją dzieci, konieczne jest przesunięcie terminu PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA. Uroczystość odbędzie się 26 października o godzinie 9.30. Serdecznie zapraszamy!

 

Przedszkolaki z Kaniny uczą się zdalnie | Szkoła Podstawowa im. Juliana  Tuwima w Kaninie

Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa podczas działalności Przedszkola Specjalnego Nr 188 w Warszawie

w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną Covid – 19

od 01.09.2020 r.

 

opracowano z uwzględnieniem Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r .dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Do przedszkola może przychodzić tylko:

a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

2. Dziecko może być przyprowadzone do przedszkola i z niego odbierane  przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 a) i pkt. 2) rozumie się:

a) podwyższoną temperaturę ciała tj. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej lub jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2° C- 37,9° C,

b) ból głowy i mięśni,

c) ból gardła,

d) kaszel,

e) duszności i problemy z oddychaniem,

f) uczucie wyczerpania,

g) brak apetytu.

 

4. Rodzic wysyłający dziecko do przedszkola w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar temperatury  przy wejściu do placówki oraz w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

 

5. Należy ograniczyć, na terenie przedszkola, przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola, możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3)

 

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynku przedszkola, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w rozdziale VI. pkt. 3.

 

9. Rodzice kontaktują się z przedszkolem zdalnie: telefonicznie lub mailowo. Tylko w uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

10. Nauczycielki grup ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej  z rodzicami/opiekunami dzieci.

 

II. Organizacja pracy w przedszkolu

 

1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.00 do 17.00.

 

2. Z sali, w której przebywają dzieci, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dezynfekowane po każdych zajęciach.

 

3. Dzieci posiadają własne przybory i podręczniki, z których korzystają w czasie zajęć. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami  między sobą a po skończeniu zajęć chowają je do swoich szuflad.

 

4. Dzieci nie powinien zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

5. Obowiązkiem nauczycieli i pań z obsługi  jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

 

6. Przy sprzyjającej pogodzie, dzieci powinny jak najdłużej przebywać na świeżym powietrzu.

 

7. Pracownicy przedszkola podczas przebywania w częściach wspólnych (korytarz, szatnia, jadalnia, łazienka) używają maseczek lub przyłbic.

 

8. Urządzenia na placu zabaw są  dezynfekowane lub myte wodą z detergentem po każdorazowym pobycie dzieci.

 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1. Dzieci i pracownicy przedszkola  zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

 

3. Przedszkole wyposażone  jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

 

4. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowy termometr.

 

5. Każda osoba dorosła  wchodząca z zewnątrz do budynku placówki ma obowiązek założyć maseczkę i zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.

 

6. Nauczyciele oraz personel pomocniczy regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują.

 

7. Każda sala, po zakończeniu zajęć,  jest dezynfekowana;  sprzęty, zabawki i pomoce  które były używane.

 

8. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie myły ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.

 

9. Kierownik administracyjny przedszkola codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, biurek i krzesełek.

 

10. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie byty narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

11. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

 

IV. Posiłki

 

1. Dzieci korzystają z posiłków  w wyznaczonym, na stałe, do tego miejscu.

 

3. Dzieci korzystają z wielorazowych sztućców i naczyń, które są myte zgodnie z zalecaniami GIS.

 

V. Obowiązki nauczycieli

 

1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:

a) wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji,

b) usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

c) zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć,

d) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,

g) zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

h) unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 

2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie placówki, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

 

VI. Obowiązki rodziców

Przyprowadzanie/odbieranie dzieci z przedszkola.  Rodzice/opiekunowie na terenie placówki

 

1. Do przedszkola przyprowadzane są jedynie zdrowe dzieci.

 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niewchodzenia na teren przedszkola, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach 3. i 4.

 

3. Rodzice/opiekunowie (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi) mają prawo przebywać w szatni z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i dzieci, co najmniej 1,5 m.

 

4. Jednorazowo w szatni może przebywać 4 rodziców/opiekunów zabezpieczonych w maseczki ochronne lub przyłbice i zachowujących dystans co najmniej 1,5 m wobec siebie.

 

5. Rodzice/opiekunowie, którzy wejdą do budynku na podstawie zapisów w punktach 3 i 4., zobowiązani są do niewchodzenia do sal lekcyjnych, toalet oraz innych pomieszczeń. Czas odbierania i przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

6. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/z  przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

7. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzone zachorowanie na Covid - 19 lub inną chorobę zakaźną.

 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przeprowadzać dziecka do przedszkola.

 

9. Przed wyjściem dziecka z domu,  rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.

 

10. Przyprowadzenie dzieci do przedszkola następuje w godzinach: 7.00 - 8.30. Jeżeli jest to możliwe, w godzinach pracy oddziałów w celu uniknięcia łączenia grup w godzinach porannych i popołudniowych.

 

11. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do przedszkola/do szatni.

 

12. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania przedszkola  o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka lub najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególnie  
Covid - 19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu czy kwarantannie.

 

13. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio dyrektorowi przedszkola lub nauczycielce w odnośnej  grupie.

 

14. W czasie oczekiwania na:

a) zakończenie nadzoru epidemicznego,

b) zakończenie kwarantanny,

c) zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid – 19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

 

15. W przypadku wystąpienia u dziecka,  podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych wymienionych w Rozdziale I w pkt. 3 rodzice/opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

 

1. Do pracy w przedszkolu  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

2. W przedszkolu  wyznaczone jest izolatorium (wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) - pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

3. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora  placówki, który podejmuje  następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

c) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki.

 

4. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

 

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale I pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.

 

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki.

 

7. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

9. Dyrektor przedszkola  w razie nieobecności w pracy nauczyciela organizuje za niego zastępstwo. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnych nauczycieli istnieje możliwość zawieszenia zajęć w placówce  po uzgodnieniu tego z Organem Prowadzącym oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka  objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o podejrzeniu choroby.

 

3. Dziecko musi być niezwłocznie odesłany z przedszkola transportem indywidualnym zapewnionym przez rodziców.

 

4. Dziecko oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych co najmniej  2 m. Na czas oczekiwania dziecko ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.

 

5. Na czas oczekiwania na transport dziecko ma zapewnioną jednorazową maseczkę.

 

IX. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 

1.Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika placówki/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno - epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem)  - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno - epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

5. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS – CoV - 2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

6. W przypadku wystąpienia zakażenia u dyrektora szkoły, obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony do zastępowania. W przypadku wystąpienia zakażenia również u wyznaczonego nauczyciela, organ prowadzący wyznacza pracownika pełniącego obowiązki dyrektora.

 

7. W sytuacjach nieuwzględnionych przez procedury dyrektor szkoły podejmuje indywidualne decyzje.

 

 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z "Procedurą organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego" oraz "Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (...)".

 

 

Wrzesień | 2017 | Przedszkole