WP_20171005_008
IMG_4936
IMG_5657

Przedszkole Specjalne 188
ul. Kielecka 20
02-550 Warszawa
telefon: 22 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl

Aktualności

PROCEDURA

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

 

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, w związku
z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola/szkoły podstawowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola/szkoły podstawowej.
 2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
 • wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
 • dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola/szkoły podstawowej
  po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 1. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.
  W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.
 2. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
  W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
 4. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
 5. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną - poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
 6. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 1. pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
 2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
 4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły.
 1. W przypadku zbadania  u dziecka  temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
 1. dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego  odizolowanego pomieszczenia;
 2. dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;
 3. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko
  z przedszkola/szkoły podstawowej i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;
 4. do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa
  w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;
 5. o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 1. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.
 3. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.
 4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.
 1. Instrukcja pomiaru temperatury -  załącznik nr 1 do procedury - Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.
 2. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Zobowiązuje się pracowników przedszkola/szkoły podstawowej do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 4. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.
 5. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
 6. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola/szkoły podstawowej maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 7. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 8. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,
 9. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 3. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
 4. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
 5. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 7. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
  w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
 8. Dostawcy żywności zobowiązani są  złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
 9. Dostawcy posiłków dostarczają posiłki w  pojemnikach jednorazowych.
 10. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 11. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
 12. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
  z zachowaniem 1,5 m odległości.
 13. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 14. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 1. Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów przedszkolnych
 1. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 2. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 3. W miarę możliwości każde dziecko powinno jedynie korzystać z przydzielonych mu kredek, mazaków, pędzli itp. 
 4. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 5. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.
 6. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je.
 7. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
 8. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabaw należących do przedszkola/szkoły podstawowej. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, aby  dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
 9. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na plac zabaw planuje się
  z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu
  i zabawek.
 10. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 11. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej (np. nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domu).
 12. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych (grup) przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

Drodzy Rodzice od poniedziałku ruszamy z akcją DOMOWE PRZEDSZKOLE. Wychowawcy poszczególnych grup oraz specjaliści będą wysyłać na Państwa e-maile pakiet, który będzie zawierał:
- propozycje zabaw i aktywności w ramach tygodniowego rozkładu zajęć w przedszkolu (wszystko, co dzieci robiłyby z paniami w przedszkolu każdego dnia, np. zabawy ruchowe, prace plastyczne, karty pracy),
- uniwersalne zalecenia od specjalistów (np, zabawy i ćwiczenia w ramach danych zajęć specjalistycznych).
Zachęcamy do korzystania z przesłanych materiałów . W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod naszymi e-mailami. Pozdrawiamy!

Drodzy Rodzice!
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przerwa w pracy przedszkola to dla Was dość ciężki okres. Wiemy także, że dla wielu z Was zorganizowanie opieki nad dziećmi nie jest rzeczą prostą. My postaramy się Wam pomóc, na tyle na ile możemy. Już od poniedziałku na grupie naszego przedszkola na Facebooku będziemy zamieszczać propozycje zabaw i aktywności dla dzieci oraz materiały do samodzielnego wydruku. Będą to różne pomysły na to, co możecie wspólnie robić w domu, aby wspierać rozwój dzieci a także ich zdolności, umiejętności, zainteresowania i talenty. Oczywiście wszystkie nasze propozycje są dobrowolne i tylko dla chętnych. Jednak jeśli ktoś chciałby podzielić się w komentarzu np. zdjęciami ze wspólnie spęczonego czasu to jak najbardziej będzie nam miło zobaczyć, co wspólnie stworzyliście. Mamy nadzieję, że ten trudny czas posłuży umocnieniu Waszych więzi rodzinnych i że szybko wrócimy do normalności. Pozdrawiamy serdecznie i prosimy o przekazanie tych pozdrowień naszym przedszkolakom. Do szybkiego zobaczenia!

 

Znalezione obrazy dla zapytania: dzieci

Dnia 7 lutego (piątek) w naszym przedszkolu odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY. Bardzo prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

 

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

Dnia 3 lutego (poniedziałek) wyjeżdżamy na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego "Natura wzywa". Tym razem będziemy robić pyszne pączki. Nie zabraknie oczywiście słynnej szarlotki, pieczonych kiełbasek oraz zabaw na świeżym powietrzu. Koszt wycieczki to 75 zł. Śniadanie tego dnia będzie o godzinie 8.00. Wyjazd z przedszkola punktualnie o godzinie 8.30. Planowany powrót do przedszkola na godzinę 14.00-15.00.

 

Podobny obraz

ZAPROSZENIE

 

 

Już niedługo moi mili chcemy, byście z nami byli.

Wolnej chwili więc szukajcie, w drzwi przedszkola zapukajcie.    

Bo już teraz zapraszamy na okazję, którą mamy.

A to będzie wielka gratka- święto Babci oraz Dziadka!

Czasu wnukom nie żałujcie i pomału się szykujcie!

Żeby było nam słodko, przyjdźcie z serniczkiem lub szarlotką.

 

Serdecznie zapraszamy Babcie oraz Dziadków na wspólne świętowanie dnia 28.01.2020 r. o godzinie 10.30. W programie występ dzieci oraz słodki poczęstunek.

Dnia 24 września (wtorek) wyjeżdżamy na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego "Natura wzywa". Koszt wycieczki to 75 zł. Śniadanie tego dnia będzie o godzinie 8.00. Wyjazd z przedszkola punktualnie o godzinie 8.30. Planowany powrót do przedszkola na godzinę 14.00-15.00.

 

Znalezione obrazy dla zapytania autokar rysunek

Serdecznie witamy dzieci oraz ich rodziców w nowym roku szkolnym 2019/2020. Ruszamy do pracy z zapasem sił, bagażem wakacyjnych przeżyć i masą ciekawych pomysłów.

Szczególnie ciepło witamy dzieci i rodziców po raz pierwszy przybywających do naszego przedszkola. Jesteśmy pewni, że trudne chwile wypełnione tęsknotą szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.

Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy w ciągu całego roku samych pogodnych dni, nowych przyjaźni oraz radości we wspólnej zabawie. Rodziców zapraszamy do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola.

 

 

Podobny obraz

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole ma szansę na zwycięstwo w plebiscycie PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Aby oddać na nas głos należy wysłać SMS o treści WNR.240 pod numer 72355 (2,46 zł z VAT). Głosowanie trwa do 31.05.2019 r. do godziny 20.30. Dziękujemy za już oddane głosy!

 

Znalezione obrazy dla zapytania medal obrazem

Informujemy, iż tegoroczny PIKNIK POD KASZTANEM zostaje ODWOŁANY.

KONKURS

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą pisankę. Technika ozdabiania jajek dowolna. Podpisane pisanki prosimy przynosić do grupy II (Biedronki) do 2 kwietnia (wtorek). Prace przyniesione po terminie nie będą przyjmowane.

 

KONKURS

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie piosenki o tematyce wiosenno- świątecznej. Konkurs odbędzie się 11 kwietnia podczas spotkania wielkanocnego. Zgłoszenia prosimy kierować do Pań z grupy II (Biedronki) do dnia 5 kwietnia (piatek). Rodziców dzieci biorących udział w konkursie prosimy o dostarczenie podkładów muzycznych na nośnikach USB również do 5 kwietnia.

Zgłoszenia po terminie nie będa przyjmowane.

 

Znalezione obrazy dla zapytania nutki

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wielkanocne, które odbędzie się 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 15.00. W programie:

- rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą pisankę,

- wiosenny pokaz mody,

- konkurs piosenki o tematyce wiosenno- świątecznej,

- wspólne wykonywanie palm wielkanocnych w grupach.

Bardzo prosimy, aby przygotowali Państwo stroje na wiosenny pokaz mody. Będa w nim brały udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Liczymy na Państwa kreatywność!

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc

Są w styczniu dwa szczególe dni,

o których każde z wnucząt śni. 

My dni obydwa w jeden łączymy

bardzo serdecznie Was prosimy:

Kochane Babcie, Dziadkowie mili

byście 24 stycznia o 9.45 przybyli

i zaszczycili nas obecnością

- uczcimy ten Dzień uroczystością.

By słodkim chwilom końca nie było, 

przybądźcie z ciastem, będzie nam miło.

 

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek

Dnia 17 grudnia (poniedziałek) wyjeżdżamy na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego "Natura Wzywa" na warsztaty bożonarodzeniowe. Śniadanie tego dnia będzie o godzinie 8.00. Z przedszkola wyjeżdżamy punktualnie o godzinie 8.30. Powrót planowany jest na godzinę ok. 14.00 -15.00. Koszt wycieczki to 60 zł (20 zł autokar i 40 zł wycieczka). Pieniądze prosimy wpłacać do Pań z poszczególnych grup. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania wycieczka

Serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 13 grudnia (czwartek) o godzinie 15.00. Spotkanie rozpoczniemy wsytępem dzieci. Następnie odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci. Spotkanie zakończymy wspólnym zdobianiem pierników w poszczególnych grupach. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania jasełka

Dnia 26 września (środa) wyjeżdżamy na wycieczkę autokarową do gospodarstwa agroturystycznego ,,NATURA WZYWA". Z przedszkola wyjeżdżamy punktualnie o 8.30. Tego dnia śniadanie będzie o godzinie 8.00. Powrót planowany jest na godzinę 14.00 na obiad. Koszt wycieczki to 60 zł. Pieniądze prosimy wpłacać do Pań z poszczególnych grup.

 

Znalezione obrazy dla zapytania autokar szkolny

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na zebrania organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego, które odbędą się w następujących terminach:

 • GRUPA I PSZCZÓŁKI- 10 września (poniedziałek), godzina 18.00,
 • GRUPA II BIEDRONKI- 5 września (środa), godzina 16.30,
 • GRUPA III MOTYLE- 10 września (poniedziałek), godzina 17.00,
 • GRUPA IV MRÓWKI- 10 września (poniedziałek), godzina 16.00.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie

 

Serdecznie witamy kochane dzieci oraz ich rodziców na progu nowego roku szkolnego 2018/2019. Ruszamy do pracy z zapasem sił, bagażem wakacyjnych przeżyć i masą ciekawych pomysłów.

Szczególnie ciepło witamy dzieci i rodziców po raz pierwszy przybywających do naszego przedszkola. Jesteśmy przekonani, że trudne chwile wypełnione tęsknotą szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.

Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy w ciągu całego roku samych pogodnych dni, nowych przyjaźni oraz radości we wspólnej zabawie. Rodziców zapraszamy do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola.

Znalezione obrazy dla zapytania witamy gif

 

 

Dnia 22.06.2018 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do gospodarstwa Natura Wzywa położonego w Zarębach (gmina Żabia Wola). Tego dnia śniadanie będzie o 7.45. Z przedszkola wyjeżdżamy o 8.15. Planowany powrót o 14.30- 15.00. Bardzo prosimy o odpowiednie ubranie dzieci oraz punktualność. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania autobus szkolny gif

 

Szanowni Państwo!

Dnia 6 lutego będziemy świętować w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Bardzo prosimy przygotować dla dzieci eleganckie stroje na tę uroczystość. Zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu i cofnięcia się w lata 20-te. Niech hasłem przewodnim przebrania będzie: ,,POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT". 

 

Dziękujemy!

 

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek

Już niedługo moi mili,

chcemy byście z nami byli.

Wolnej chwili więc szukajcie,

do przedszkola zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy

na okazję, którą mamy.

A to będzie wielka gratka:

Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Czasu wnukom nie żałujcie

i powoli się pakujcie!

 

Zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków do naszego przedszkola na uroczystość z okazji ich święta, która odbędzie się 6 lutego o godzinie 10.00.

 

P.S.: Żeby nam wszystkim było słodko, może byście tak przyszli z serniczkiem, szarlotką...? :)

 

Znalezione obrazy dla zapytania babcia z ciastem

Dnia 1 lutego (czwartek) w godzinach 9.30 - 11.30 odbędzie się w naszym przedszkolu BAL KARNAWAŁOWY. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci. W trakcie balu będą robione zdjęcia.

 

Podobny obraz

Szanowni Państwo!

Znamy już kwotę, jaka została zebrana przez nasze przedszkole na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku było to 405 zł. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wośp

W tym roku nasze przedszkole weźmie udział w 26. FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Od 8 stycznia (poniedziałek) do 14 stycznia (piątek) będziemy zbierać pieniążki do puszki. Uzyskane środki zostaną przekazane na rzecz WOŚP, która w tym roku gra dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. W związku z udziałem w tej akcji, w  przedszkolu będą organizowane dla dzieci różnego rodzaju atrakcje (m.in. występ teatrzyku, zabawy animacyjne, rozgrywki gier planszowych i wiele innych). Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji! 

 

Znalezione obrazy dla zapytania 26 finał wośp

Dnia 29.01.2018 r. (poniedziałek) wszystkie grupy jadą do teatru Capitol na przedstawienie pt. "Wanna Archimedesa". Spektakl rozpoczyna się o godzinie 10.00. Koszt biletu to 35 zł. Koszt autokaru zostanie pokryty z Rady Rodziców. Pieniądze za bilety prosimy wpłacać do Pań z poszczególnych grup.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wanna archimedesa

Szanowni Państwo!

Nasze przedszkole włączyło się w akcję NAKRĘTECZKI DLA JULECZKI. Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki. Trzy tony nakrętek to miesiąc intensywnej rehabilitacji. Kim jest Juleczka? Julcia urodziała się w  2006 r. Do dnia dzisiejszego nie zdiagnozowano jej choroby. Dziewczynka samodzielnie nie siedzi, nie chodzi i nie mówi. Każdy krok na przód w jej rozwoju to bardzo ciężka praca. Zbierając nakrętki pomagamy jej w dążeniu do samodzielności. Dziękujemy wszystkim osobom, które już przyniosły nakrętki. Zachęcamy także innych, aby wspólnie z nami pomogli Juleczce. Plastikowe nakrętki można wrzucać do specjalnie przygotowanego kosza znajdującego się przy drzwiach wejściowych do przedszkola. 

 

Zdjęcie użytkownika My dla Julci.             Znalezione obrazy dla zapytania serce z nakrętek

  

Szanowni Państwo!

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w akcji "Pomaganie przez ubranie". Wspomagamy podopiecznych fundacji pani Ewy Błaszczyk "Akogo?".

Co zbieramy???

t-shirty, spodnie i jeansy, spodenki i spódnice, koszule i bluzki, swetry, bluzy, żakiety, biustonosze, bieliznę, kurtki i płaszcze, odzież niemowlęcą, odzież dziecięcą, odzież sportową, szlafroki, czapki i rękawice, kompletne garnitury, sukienki, skarpetki, buty na obcasie, biżuterię, obuwie letnie, obuwie sportowe i dziecięce, obuwie męskie, obuwie damskie, kozaki, ręczniki kolorowe, torby i torebki, pościel, paski, szaliki i apaszki, obrusy, firanki i zasłony.

Kwota przekazywana do Fundacji pani Ewy Błaszczyk "Akogo?" to 2 zł za każdy kg towaru spełniającego powyższe kryteria.

Czego nie akceptujemy???

sierści zwierząt, zabrudzeń, rzeczy mokrych i zatęchłych, plam z makijażu, dziur i rozdarć, zmechacenia, odbarwień, zniszczeń i sprucia, plam i wyblaknięć, nieprzyjemnego zapachu, kołder i poduszek, kocy i dywanów.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję!

 

Znalezione obrazy dla zapytania a kogo

Serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 14.12.2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00. W programie występ dzieci, wspólne kolędowanie i ozdabianie pierniczków oraz kiermasz przygotowanych przez dzieci ozdób świątecznych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania jasełka gif

Przypominamy, że 24.11.2017 r. (piątek) odbędzie się wycieczka autokarowa do Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej Lasów Miejskich- Warszawa przy ul. Korkowej.  Tego dnia śniadanie będzie o godzinie 8.00. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci oraz odpowiednie dobranie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania las rysunek dzieci

UWAGA KONKURS

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do udziałuw konkursie „Mój przyjaciel miś”. Prosimy, aby dzieci narysowały na kartce projekt a rodzice na jego podstawie uszyli misia. Liczymy na Państwa kreatywność i zaangażowanie! Uszyte misie wraz z projektem oraz informacją, kto był autorem prosimy przynosić do grupy I do dnia 20.11.2017 r. (poniedziałek). Prace przynoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Znalezione obrazy dla zapytania miś rysunek

Serdecznie zapraszamy Rodziców z grupy Pszczółek na uroczyste PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA, które odbędzie się 16.11.2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00.

 

Podobny obraz

Serdecznie witamy w naszym przedszkolu po przerwie wakacyjnej!

Spotykamy się 1 września w piątek :). Przypominamy, że przedszkole działa od godziny 7.00.

 

Znalezione obrazy dla zapytania witamy w przedszkolu po wakacjach

Szanowni Rodzice- grupa III i IV

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku grupy Motyli i Mrówek, które odbędzie się 08.06.2017r. o godzinie 16.30.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zakończenie roku rysunek

 

 

Szanowni Rodzice- grupa I i II

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku grupy Pszczółek i Biedronek, które odbędzie się 25.05.2017 r. o godzinie 16.30.

 

 

Podobny obraz

Dnia 9 lutego (czawartek) odbędzie się w naszym przedszkolu
BAL KARNAWAŁOWY. Bardzo prosimy i przygotowanie strojów dla dzieci.

 

Znalezione obrazy dla zapytania bal karnawałowy

Dnia 9 listopada (środa) dzieci z grupy III i IV wychodzą do Teatru Guliwer na przedstawienie pt.: "Calineczka". Spektakl rozpoczyna się o 10.00. Z przedszkola wychodzimy o 9.10. Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci. Koszt biletu to 25 zł. Pieniądze prosimy wpłacać do Pań z poszczególnych grup.

 

Znalezione obrazy dla zapytania calineczka ilustracje

Od października ruszają w naszym przedszkolu warsztaty teatralne dla dzieci z grup II, III i IV. Będzie je prowadził aktor- Bartosz Kopeć. Warsztaty mają na celu zapoznać dzieci z literaturą i sztuką, rozwinąć kratywność i wyobraźnię, wzmocnić wiarę w siebie i swoje możliwości, zintegrować grupę, doskonalić ekspresję ciała. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania teatr dla dzieci gif

Uwaga konkurs!

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie pt. "Obraz z jesiennych liści". Zasady konkursu:

 • dowolna kompozycja z zasuszonych liści,
 • praca płaska wielkości A4 w antyramie z możliwością powieszenia,
 • prace przynosimy do 2 listopada 2016 r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania jesienne liście rysunki

Dnia 11 października (wtorek) wyjeżdżamy na wycieczkę do gospodarstwa "Cztery pory roku". Tematem wycieczki będzie "Spiżarnia pełna przysmaków". Tego dnia śniadanie jest o 8.15. Z przedszkola wyjeżdżamy punktualnie o 8.45. Powrót na drugie danie ok. godziny 14.00. Podczas wycieczki dzieci dostaną ciepłą zupę. Będzie także ognisko z kiełbaskami. W tym dniu młodsze grupy nie leżakują. Koszt wycieczki to 55 zł (35 zł wycieczka i 20 zł autokar). Prosimy wpłacać pieniądze do Pań z poszczególnych grup do końca tygodnia. 

 

Znaleziony obraz

Dnia 5 października (środa) dzieci z grup III i IV wychodzą do Teatru Guliwer na przedstawienie pt. "Byczek Fernando". Spektakl zaczyna się o godzinie 10.00. Z przedszkola wychodzimy punktulnie o 9.10. Prosimy o punktualność. Cena biletu 25 zł. Prosimy o wpłacanie pieniędzy do Pań z poszczególnych grup.

 Dziękujemy                                                                                                          

 Znalezione obrazy dla zapytania byk prosty rysunek

Uwaga konkurs!

Zapraszamy dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie pt. "Warzywne i owocowe stworki". Prosimy o przyniesienie na poniedziałek (3 października) stworka zrobionego z warzyw i/ lub owoców. Praca przestrzenna. Stworek powinien stać. Prace prosimy przynosić 3 października do grupy III.

 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa gif

Już od września rusza nasza nowa strona internetowa! Zapraszamy do jej odwiedzania!

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania radość gifZnalezione obrazy dla zapytania radość gif

Kontakt

Przedszkole Specjalne 188

Kielecka 20
02-550 Warszawa

telefon: 22 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.