273013432_315867487160523_1489907221777621337_n
272903508_3159792394266450_2073195016750633977_n

Przedszkole Specjalne 188
ul. Kielecka 20
02-550 Warszawa
telefon: 22 849 94 17
e-mail: ps188@eduwarszawa.pl

Statut przedszkola

 

 

 

Statut Przedszkola Specjalnego Nr 188 dla dzieci  z wadami wzroku, słabowidzących i niewidomych w Warszawie

 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 2. Ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1116),
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),
 4. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.),
 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908),
 6. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762   oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730),
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
 8. Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.,
 9. Aktów wykonawczych do ustaw.

 

Spis treści

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 4

Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola. 5

Rozdział 3  Sposób realizacji zadań przedszkola. 7

Rozdział 4 Organy Przedszkola. 8

Rozdział 5 Organizacja pracy przedszkola. 12

Rozdział 6 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 14

Rozdział 7 Formy współdziałania z rodzicami 16

Rozdział 8 Czas pracy przedszkola. 19

Rozdział 9 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie  z wyżywienia. 19

Rozdział 10 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. 20

Rozdział 11 Prawa i obowiązki dzieci 23

Rozdział 12 Praca zdalna. 24

Rozdział 13 Postanowienia końcowe. 25

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne Nr 188,
 2. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
 3. statucie- należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Specjalnego 188
  w Warszawie,
 4. dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Specjalnego Nr 188
  w Warszawie,
 5. radzie pedagogicznej- należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola Specjalnego Nr 188 w Warszawie,
 6. dzieciach- należy przez to rozumieć wychowanków zapisanych w danym roku szkolnym do Przedszkola Specjalnego Nr 188 w Warszawie,
 7. rodzicach- należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 8. nauczycielu- należy przez to rozumieć wychowawcę oddziału, nauczycieli specjalistów oraz innych pracowników pedagogicznych przedszkola,
 9. organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa,
 10. organie sprawującemu nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
 1. Przedszkole Specjalne Nr 188 dla w Warszawie jest przedszkolem specjalnym, publicznym w rozumieniu ustawy, przeznaczonym dla dzieci słabowidzących, z wadami wzroku, zezem, niedowidzeniem i innymi schorzeniami narządu wzroku oraz niewidomych.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Kieleckiej 20  w Warszawie.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą
  w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.
 7. Obsługę finansową przedszkola sprawuje Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
  dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 8. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 10. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określa ustawa.
 11. Termin i zasady rekrutacji przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
 12. Głównym kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie przez nie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność wzrokową dziecka.
 13. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz profilaktyczno-lecznicze.
  1. Celem przedszkola jest:
   1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole,
   2. leczenie i rehabilitacja wzroku dzieci odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
   3. kształtowanie cech i postaw dziecka, pozwalających mu w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
  2. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w szczególności poprzez:
   1. pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci,
   2. zapewnienie  warunków  sprzyjających  nabywaniu  przez  dzieci  wiedzy i umiejętności niezbędnych na kolejnym etapie edukacyjnym,
   3. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom,
   4. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   5. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
   6. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
    oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie
    i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym,
   7. zapewnienie  dzieciom  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pobytu w przedszkolu.
  3. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków
   do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Polega na realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
  5. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy podejmują działania diagnozujące (rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci) oraz wspierające.
  6. Zespół d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas posiedzeń organizowanych 2 razy w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
  7. Forma, zakres, czas i okres udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  8. Dyrektor przedszkola na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i wniosków zespołu przydziela każdemu dziecku odpowiedni zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, formę i czas jej trwania.
  9. W przedszkolu organizowane są zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne), stymulujące rozwój dzieci, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
  10. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
  11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne.
  12. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu oraz warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy.
  13. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
  14. Przedszkole  zapewnia  integrację  dzieci  niebędących  obywatelami  polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
  15. Przedszkole może organizować zajęcia religii.
  16. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
  17. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Rozdział 3  Sposób realizacji zadań przedszkola

 1. Przedszkole pełni jednocześnie funkcję edukacyjno-wychowawczą i terapeutyczno-rewalidacyjną. Prowadzi terapię wzroku dzieci odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz możliwości placówki. Prowadzi terapię dzieci niewidomych.
 2. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych
  i niekierowanych, zajęć specjalistycznych a także swobodnych zabaw dzieci.
 3. W sposobie realizacji zadań przedszkole uwzględnia:
  1. indywidualne potrzeby i możliwości wzrokowe oraz zdrowotne dzieci;
  2. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  3. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z:

- niepełnosprawności,

- szczególnych uzdolnień,

- specyficznych trudności w uczeniu się,

- zaburzeń komunikacji językowej,

- chorób przewlekłych,

- sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

- czynników środowiskowych,

- trudności adaptacyjnych,

 1. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju,
 2. bezpieczeństwo psychiczne dzieci,
 3. organizację przestrzeni przedszkola zapewniającej bezpieczne funkcjonowanie
  i stymulującej rozwój dzieci.
 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 1. wspiera w terapii widzenia oraz orientacji przestrzennej  dzieci,
 2. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 3. informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 4. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu,
 5. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Rozdział 4 Organy Przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców.
 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
 1. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych,
 2. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych   na podstawie odrębnych przepisów,
 3. przewodniczącego rady pedagogicznej,
 4. organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola przekazane na piśmie, drogę elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 3. Skargi, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Szczegółowy tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg w przedszkolu określony jest zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor organizuje kontrolę zarządczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Organizuje i przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Zapewnia ochronę przetwarzanych danych z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.
 8. Dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
 9. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób korzystających z przedszkola, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników
  i   współpracowników placówki.
 10. Sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 i 2, w zgodności z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r).
 11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie
  z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 12. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców:
 1. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki,
 2. informuje nauczycieli o zmianach w przepisach prawa oświatowego,
 3. powołuje zespoły nauczycielskie,
 4. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,
 5. uczestniczy w procedurze awansu zawodowego nauczycieli; nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 6. dokonuje oceny pracy nauczyciela,
 7. służy pomocą radzie rodziców we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W  przypadku  nieobecności  dyrektora  zastępuje  go  inny  nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący, który wykonuje zadania w ramach otrzymanego pełnomocnictwa.
 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 4. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.
 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który określa:
  1. skład i strukturę rady pedagogicznej;
  2. organizację zebrań i tryb podejmowania uchwał;
  3. sposób dokumentowania zebrań rady.
 6. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.
 8. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 9. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów i zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 10. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 11. Dokumentacja  działania  rady  rodziców  jest  przechowywana  w  przedszkolu i udostępniana na zgodą przewodniczącego rady.
 12. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 13. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 14. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 15. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 16. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 17. Dyrektor może organizować wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.
 18. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola.
 19. W przypadku sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 20. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 21. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 22. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 5 Organizacja pracy przedszkola

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a w przypadku dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku.
 4. Liczba dzieci w oddziale wynosi do 10 dzieci, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną do 5 dzieci.
 5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
 7. Dyrektor  przedszkola  powierza  poszczególne  oddziały opiece  jednego  lub  dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału.
 8. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną,  związki  zawodowe,  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny
  i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 9. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
  i wypoczynku w szczególności poprzez:
  1. zapewnienie    bezpośredniej    i    stałej    opieki    nad   dziećmi    w    czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,
  2. prowadzenie minimum raz w roku próbnych alarmów połączonych
   z ewakuacją dzieci,
  3. wyposażenie przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania,
  4. wyposażenie przedszkola w sprzęt i zabawki niezagrażające bezpieczeństwu dzieci i dostosowane do ich wieku.
 10. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb oraz możliwości rozwojowych.
 11. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobami pomagającymi, którymi może być pomoc nauczyciela, woźna, inny pracownik przedszkola, wolontariusz lub rodzic. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 3 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż trzech opiekunów.
 12. Spacery i wycieczki są organizowane zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.
 13. W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.
 14. Niedopuszczalne jest realizowanie spacerów i wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi oraz podczas silnych wiatrów.
 15. W przypadku alertu smogowego wyjścia dzieci poza budynek przedszkola są zabronione lub ograniczane w zależności od stopnia stężenia szkodliwych substancji
 16. Przed wyjściem dzieci do ogrodu, teren przedszkolny musi być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez pracownika przedszkola.
 17. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 18. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 19. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczęszczania do przedszkola jest wymagane po zabiegu operacyjnym oka i innych zabiegach oraz w przypadku urazów ortopedycznych.
 20. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów dziecka.
 21. W szczególnych przypadkach chorób przewlekłych oraz po przebytej chorobie zakaźnej możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
 22. W przypadku choroby zakaźnej, rodzice dziecka, zobowiązani są do powiadomienia o tym dyrektora placówki, a w przypadku jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora lub kierownika gospodarczego.
 23. W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków.
 24. W szczególnym przypadku, gdy lek jest niezbędny dla życia dziecka, jego podanie jest możliwe tylko i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców i po złożeniu zaświadczenia lekarskiego określającego cel podawania leku, jego rodzaj, dawkę
  i czasokres podawania. W/w dokumenty przyjmuje dyrektor przedszkola. Dostarczone leki muszą być w nowych nie rozpoczętych opakowaniach.
 25. W przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów medycznych, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 26. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 27. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia
  i pracownika przedszkola: nauczyciela lub dyrektora.
 28. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:
 1. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
 2. niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka i dyrektora przedszkola.
 1. Dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić prokuratora i kuratora oświaty
  o wypadku śmiertelnym, a w przypadku zbiorowego zatrucia, państwowego inspektora sanitarnego.

Rozdział 6 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub upoważnioną przez nich osobę.
 2. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:
  1. rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych w Regulaminie pracy przedszkola,
  2. rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotować dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego; w sytuacjach szczególnych, np. związanych z epidemią obowiązują zasady dostosowane do aktualnych potrzeb, wprowadzane zarządzeniem dyrektora,
  3. w przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu, fakt ten zgłaszany jest pracownikom przedszkola,
  4. rodzice, upoważnione przez nich osoby są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola,
  5. stan zdrowia dziecka przyprowadzonego do przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu tego dziecka oraz innym osobom przebywającym
   w jego otoczeniu.
 3. Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia i zawierającego imię, nazwisko i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionej osoby oraz podpisy rodziców.
 4. Osoba upoważniona przez rodziców do odbierania dziecka powinna być osobą pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 5. Dzieci powinny być odbierane z placówki zgodnie z czasem zadeklarowanym przez rodziców, jednak nie później niż do godziny 17:00.
 6. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 1. kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka,
 2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami oczekuje z dzieckiem przez okres 60 minut na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę,
 3. jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia policję.
 1. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust. 4 nie ma charakteru sporadycznego, przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z wystąpieniem z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.
 2. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej - rodzicom lub osobie przez nich upoważnionej, ta przejmuje pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

Rozdział 7 Formy współdziałania z rodzicami

 1. Przedszkole pełni wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 2. Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami
  w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci obejmuje w szczególności:
  1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców;
  2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb zdrowotnych i rozwojowych dziecka;
  3. ustalenie kierunku terapii widzenia dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami;
  4. zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości zdrowotnych i rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
  5. ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,
  6. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  7. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
  8. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  9. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
 3. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
  1. konsultacje ze specjalistami (psycholog, logopeda, ortoptysta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta widzenia, tyflopedapedagog)- w czasie pracy specjalistów,
  2. konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb,
  3. udział w posiedzeniach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   w zakresie dotyczącym swojego dziecka i uzyskanie wielospecjalistycznej oceny jego funkcjonowania,
  4. zebranie ogólne organizowane na początku każdego roku szkolnego,
  5. zebrania oddziałowe organizowane w roku szkolnym,
  6. kontakty indywidualne zgodnie z potrzebami rodziców, nauczycieli, odbywające się poza czasem sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela lub podczas wyznaczonych dyżurów nauczycieli,
  7. zajęcia otwarte dla rodziców,
  8. warsztaty, szkolenia dla rodziców, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców lub istotnych dla nauczycieli przedszkola w miarę potrzeb,
  9. spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych zgodnie z planem pracy przedszkola,
  10. wycieczki, festyny, pikniki zgodnie z rocznym planem pracy,
  11. zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających przedszkole,
  12. informacje przesyłane pocztą elektroniczną oraz ogłoszenia w szatni przedszkola- na bieżąco,
  13. informacje na stronie internetowej i portalu społecznościowym,
  14. godzina dostępności- każdy nauczyciel, w tym nauczyciel specjalista, jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla rodziców.
 4. W zakresie związanym z uczęszczaniem dzieci do przedszkola rodzice mają prawo do:
  1. dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji terapii, rehabilitacji kształcenia i wychowywania ich dzieci,
  2. uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka,
  3. wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych,
  4. pomocy ze strony nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych dziecka oraz porad i wskazówek w zakresie metod i sposobów pokonywania tych trudności,
  5. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola,
  6. zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale,
  7. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
   z obserwacji pracy przedszkola,
  8. aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, w szczególności poprzez czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady rodziców
   i uczestnictwo w pracach rady rodziców,
  9. współdziałania w realizacji zadań wychowawczych przedszkola,
  10. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu   oraz   organowi   nadzorującemu   pracę   pedagogiczną, za pośrednictwem rady rodziców,
  11. uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
 5. Do podstawowych obowiązków rodziców związanych
  z uczęszczaniem dziecka do przedszkola należy:
  1. przestrzeganie zasad określonych w statucie przedszkola i wewnętrznym regulaminie,
  2. przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
  3. stosowanie się do zaleceń lekarza okulisty w zakresie leczenia
   i rehabilitacji wzroku swojego dziecka,
  4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka w wyznaczonych godzinach osobiście lub przez upoważnioną osobę,
  5. zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu,
  6. bezwzględnego informowania o nieobecności dziecka spowodowanej chorobą,
   w szczególności przy zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, regularne i terminowe wnoszenie opłat za żywienie dziecka w przedszkolu,
  7. systematyczne współdziałanie z nauczycielami i specjalistami,
  8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
  9. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
  10. niezwłoczne odebranie z przedszkola dziecka, u którego występują objawy chorobowe, a w szczególności: wysypka, silne wymioty, biegunka, temperatura, intensywny kaszel.
 6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozumiane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 8 Czas pracy przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w dni robocze
  w godzinach od 7:00 do 17:00.
 4. Praca przedszkola organizowana jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań
  i uzdolnień dzieci, niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 6. Szczegółowy rozkład dnia oddziału uwzględnia:
 1. przestrzeń czasową na zajęcia kierowane i niekierowane, czynności higieniczne i organizacyjne oraz porządkowe,
 2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka,
 3. potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody,
 4. godziny posiłków.

Rozdział 9 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

 1. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Mokotów.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
 4. Przedszkole pokrywa koszty swej działalności:
  1. z dotacji przewidzianej w budżecie m.st. Warszawy na zadania oświatowe,
  2. z wpłat rodziców tytułem pokrycia kosztów wyżywienia dzieci.
 5. Przedszkole może otrzymywać darowizny, gromadzić fundusze
  z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi dochodami określają odrębne przepisy.
 6. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.
 7. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu jest ustalona przez dyrektora przedszkola na podstawie odrębnych przepisów ustalonych przez organ prowadzący.
 8. Opłatę za korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu rodzice wnoszą przelewem w okresach miesięcznych, na podany rachunek bankowy .
 9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z posiłków lub nieobecności dziecka
  w przedszkolu, opłata za korzystanie z posiłków w każdym dniu nieobecności podlega zwrotowi, z wyłączeniem pierwszego dnia. Za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłku, dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej stawki w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 8:30.
 10. Dyrektor przedszkola może udzielić zwolnienia w całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych,    z zastrzeżeniem, że zwolnienia te są udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

Rozdział 10 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
 1. nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 2. nauczyciel specjalista:
 • ortoptysta,
 • terapeuta widzenia,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny/tyflopedagog,
 • terapeuta integracji sensorycznej.
 1. Na pozostałych stanowiskach zatrudnieni są pracownicy:
 1. administracji - kierownik gospodarczy,
 2. pracownicy obsługi:
 • pomoc nauczyciela,
 • starsza woźna,
 • kucharka,
 • pomoc kuchenna,
 • dozorca.
 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności:
  1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
  2. opieka nad powierzoną salą zabaw oraz troska o znajdujący się
   w niej sprzęt i wyposażenie;
  3. kontrola obecności dzieci na zajęciach;
  4. powiadomienie dyrektora przedszkola o wypadku dziecka;
  5. organizowanie wyjść i wyjazdów poza teren przedszkola zgodnie
   z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.
 2. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje w szczególności:
  1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,
  2. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,
  3. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  4. zapoznawanie rodziców   z zadaniami wynikającymi    z    programu    wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
  5. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  6. opracowanie planu współpracy z rodzicami,
  7. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
 3. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje
  w szczególności:
  1. udział w opracowywaniu rocznych planów pracy przedszkola, różnorodnych projektów edukacyjnych i innowacji oraz wykonywanie zadań w nich określonych,
  2. opracowywanie miesięcznych planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego
   w przedszkolu,
  3. wybór programu wychowania przedszkolnego i przedstawienie go dyrektorowi przedszkola,
  4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa,
  5. udział w pracach zespołów nauczycielskich oraz jej dokumentowanie
   w sposób przyjęty w przedszkolu,
  6. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,
  7. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  8. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, które określają odrębne przepisy,
  9. dbałość o estetykę pomieszczeń,
  10. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał,
  11. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  12. godne reprezentowanie placówki na zewnątrz i prezentowanie kulturalnego zachowania.
 4. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
  1. wybór lub stworzenie arkusza obserwacji dostosowanego do wieku dzieci,
  2. prowadzenie bieżących obserwacji i opracowywanie ich wyników wraz
   z wnioskami do dalszej pracy,
  3. zapoznawanie rodziców z wynikami obserwacji,
  4. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
   w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
  5. dokumentowanie prowadzonych obserwacji i analizy gotowości szkolnej zgodnie ze sposobem przyjętym w przedszkolu,
  6. współpraca  z innymi  nauczycielami  i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z działalności przedszkola.
 6. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 7. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
  w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.

Rozdział 11 Prawa i obowiązki dzieci

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy fizycznej i psychicznej,
 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia,
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,
 5. obiektywnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
 6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie,
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 3. poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
 4. respektowanie poleceń nauczyciela,
 5. dbania o ład i porządek w sali, łazience i szatni.
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub dyrektora według procedury przyjętej w przedszkolu.
 2. Informacje i opinie o dziecku podlegają szczególnej ochronie. Mogą być udostępniane jedynie rodzicom dziecka i organom lub instytucjom uprawnionym na mocy przepisów szczególnych, a innym osobom jedynie za pisemną zgodą rodziców.
 3. Informacje o dziecku i rodzinie uzyskane przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola stanowią tajemnicę służbową.
 4. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku ciągłej nieobecności dziecka trwającej co najmniej dwa miesiące bez pisemnego poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności, przestrzegając następującego trybu:
 1. dwukrotne podjęcie pisemnej próby uzyskania informacji o nieobecności dziecka,
 2. analiza uzyskanych informacji,
 3. pisemne poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o podjętej decyzji.
 1. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

Rozdział 12 Praca zdalna

 1. Zajęcia w przedszkolu mogą być zawieszone, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1–3.
 1. Nie później niż od 3 dnia zawieszenia zajęć przedszkole przechodzi w tryb pracy zdalnej.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć przedszkola dyrektor odpowiada za organizację i realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą przy użyciu platform edukacyjnych oraz komunikacyjnych takich jak:
 1. platformy Teams,
 2. poczty elektronicznej.
 1. Warunki bezpiecznego uczestnictwa:
 1. nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach bez ich pisemnej zgody,
 2. wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązują się do nie udostępniania nagrania osobom trzecim,
 3. należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 4. metody i formy zajęć muszą uwzględniać możliwości psychofizyczne dzieci,
 5. zajęcia prowadzone zdalnie powinny uwzględniać łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, przy czym użycie monitorów ekranowych w trybie ciągłym w czasie zajęć zdalnych nie powinno przekraczać połowy czasu zajęć.
 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego umożliwia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte
  w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rozdział 13 Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: pracowników, rodziców i dzieci.
 2. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:
  1. licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu,
  2. gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.
 3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy:
  1. przewodniczącego rady pedagogicznej;
  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  3. organu prowadzącego przedszkole;
  4. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
  5. rady rodziców.
 4. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 5. Dyrektor przedszkola każdorazowo powiadamia radę rodziców o zmianach dokonanych w statucie.
 6. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora przedszkola do opublikowania ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji.
 7. Traci moc statut nadany uchwałą rady pedagogicznej w dniu 13.09.2017r.
 8. Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

Kontakt

Przedszkole Specjalne 188

Kielecka 20
02-550 Warszawa

telefon: 22 849 94 17
e-mail: ps188@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.