273013432_315867487160523_1489907221777621337_n
272903508_3159792394266450_2073195016750633977_n

Przedszkole Specjalne 188
ul. Kielecka 20
02-550 Warszawa
telefon: 22 849 94 17
e-mail: ps188@eduwarszawa.pl

Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 188 w Warszawie

PODSTAWA PRAWNA

 

Koncepcja pracy Przedszkola nr 188 dla Dzieci z Wadami wzroku została stworzona w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2024, poz. 15),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312 i 1759),
 • Statut Przedszkola nr 188 dla dzieci słabowidzących, niewidomych i z wadami wzroku.

 

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 188 w Warszawie usytuowane jest w dzielnicy Mokotów przy ul. Kieleckiej 20. Budynek przedszkola oraz otaczający je ogród znajdują się na ogrodzonym terenie. Przedszkolny ogród jest bardzo dobrze zaopatrzony w sprzęt do zabaw oraz zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Teren podzielony jest na dwie części. Każda z nich dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w młodszym i starszym wieku przedszkolnym. W parterowym budynku mieszczą się duże i dobrze zaopatrzone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne sale, sale rehabilitacyjne, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, sanitarne oraz zaplecze kuchenne.

Nasze przedszkole istnieje od 1950 roku. Wówczas powstało Przedszkole nr 30 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przez około 10 lat działało ono jako placówka zakładowa i było finansowane całkowicie z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast w 1960 r. przejął je resort oświaty i nadał mu nr 188. Od 1977 r. rozpoczęło się stopniowe przekształcanie przedszkola w placówkę specjalistyczną. Powstał wówczas jeden oddział dla dzieci z zezem. Przekształcenie przedszkola nie było przypadkowe. Wiązało się z jego lokalizacją. Naprzeciwko przedszkola mieściła się Specjalistyczna Przychodnia Dziecięca. W 1980 r. przedszkole przeznaczono w całości dla dzieci z dysfunkcją wzroku. Na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania przemianowano je na Państwowe Przedszkole Specjalne Dzieci z Wadami Wzroku. Z czasem udało się wygospodarować i wyposażyć specjalistyczny gabinet ortoptyczny, w którym odbywają się ćwiczenia wzroku.

Obecnie przedszkole funkcjonuje jako placówka czterooddziałowa, w której bawią się oraz uczą dzieci w ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo grupach. Dużym atutem naszej placówki jest mała liczebność grup. Pozwala to na lepsze poznanie dziecka oraz zapewnienie mu indywidualnego podejścia.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Praca przedszkola opiera się na ramowym rozkładzie dnia, który ułożony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Nasze przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie opieki, wychowania i edukacji, która ściśle określona jest w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Wymiar tej działalności wynosi 5 godzin dziennie i realizowany jest od godziny 8.00 do 13.00.

Nasze przedszkole zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną, kreatywną, otwartą na pomysły i nowe rozwiązania, miłą kadrę pedagogiczną, która dba o swój rozwój i nieustannie doskonali się, aby w jeszcze lepszy sposób pomagać dzieciom. Zapewniamy również pomoc specjalistów z zakresu:

 • ortoptyki,
 • terapii widzenia,
 • orientacji przestrzennej,
 • integracji sensorycznej,
 • logopedii,
 • terapii psychologicznej,
 • terapii pedagogicznej.

Każde dziecko, które wymaga pomocy specjalisty, uczestniczy w zajęciach, które są dostosowane do jego potrzeb oraz możliwości. Specjaliści wspólnie z nauczycielami opracowują tzw. Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, w których zawarte są wytyczne do pracy z danym dzieckiem.

Przedszkole nr 188 w Warszawie jest miejscem, gdzie dzieci czują się szczęśliwe, kochane, akceptowane i bezpieczne. Dbamy o ich prawidłowy rozwój, bezpieczeństwo oraz zaspokajanie potrzeb. Do każdego podchodzimy indywidualnie.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 188 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Warszawie jest publiczną placówką oświatową, która stwarza szansę rozwoju dzieciom z dysfunkcją wzroku. Jednocześnie uczy zrozumienia, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Głównym celem naszej placówki jest pomoc dzieciom z osłabionym widzeniem. Zapewniamy im profesjonalną opiekę specjalistów. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie m. in. poprzez dostosowanie pomocy dydaktycznych w zależności od potrzeb i możliwości a także rozmaite zajęcia usprawniające funkcjonowanie. Dążymy do tego aby nasi podopieczni znali swoje możliwości oraz osiągali samodzielność we wszystkich aspektach rozwoju.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele:

 • podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka poprzez uwzględnianie zarówno możliwości, jak i ograniczeń,
 • tworzymy Indywidualne Programy Terapeutyczne, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne,
 • oferujemy szeroką ofertę zajęć specjalistycznych, które mają na celu szeroko rozumiane usprawnienie dziecka (ortoptyka, okulista, terapeuta widzenia, instruktor orientacji przestrzennej, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, psycholog),
 • zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptację, życzliwość wsparcie oraz miłą atmosferę podczas pobytu w przedszkolu,
 • dostosowujemy pomoce dydaktyczne oraz zajęcia do możliwości i potrzeb wzrokowych dzieci z dysfunkcją wzroku,
 • zapewniamy opiekę wykwalifikowanej i kreatywnej kadry pedagogicznej, która dba o dobro i szeroko rozumiany rozwój dzieci,
 • kierujemy się zasadą integracji, która ma na celu uczenie od najmłodszych lat szacunku do siebie i innych,
 • staramy się pomagać i wspierać dzieci, aby wyrównać ich szanse edukacyjne,
 • służymy radą, pomocą i wsparciem dla rodziców oraz przekazujemy im rzetelne informację na temat ich dzieci, aby jeszcze lepiej wspomagać proces rozwoju.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie opiekujemy się, wychowujemy i uczymy dzieci w wieku przedszkolnym. Stwarzamy warunki potrzebne do tego, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci z dysfunkcją wzroku przy jednoczesnym uwzględnianiu ich potrzeb i możliwości. Stawiamy sobie za cel wyrównywanie oraz kompensowanie opóźnień w poszczególnych sferach rozwoju, które spowodowane są osłabionym widzeniem oraz czynnikami z tym związanymi, poprzez łączenie wychowania, edukacji i rehabilitacji. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Stwarzamy sytuacje edukacyjne, które pozwalają dziecku na ukazywanie swojego potencjału, uczą tolerancji i wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, tolerancji, właściwego wyrażania siebie i swoich uczuć oraz kreatywności i twórczego myślenia. Aby to wszystko osiągnąć, stosujemy różnego rodzaju metody, formy i środki dydaktyczne. Poprzez zabawę uczymy dzieci poznawać i odkrywać świat.

Pragniemy, aby rodzice stali się aktywnymi partnerami, którzy są zaangażowani w pracę przedszkola. Dążmy do szeroko rozumianej współpracy poprzez różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia z życia przedszkola.

 

CELE

Głównymi celami, jakie wyznaczone zostały do realizacji przez nasze przedszkole są przede wszystkim:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości,
 • szeroko rozumiana rehabilitacja i usprawnianie w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • realizowanie celów i założeń zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z dysfunkcją wzroku,
 • realizowanie zadań terapeutycznych i rehabilitacyjnych wynikających 
  z wieloprofilowej diagnozy,
 • wspomaganie dążenia przez dzieci do osiągnięcia szeroko rozumianej samodzielności we wszystkich sferach rozwoju,
 • wspieranie wszelkich działań wychowawczych prowadzonych przez rodziców oraz informowanie ich o rozwoju dziecka,
 • poszerzanie wiedzy dzieci o świecie i zjawiskach oraz rozwijanie ich zainteresowań.

 

 

opracowała

mgr Marta Janeczko

 

Kontakt

Przedszkole Specjalne 188

Kielecka 20
02-550 Warszawa

telefon: 22 849 94 17
e-mail: ps188@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.